یوگا در یک نگاه

یوگا
یوگا

برای آن دسته ازکسانی که به تازگی با یوگا آشنا شده اند ویا قصد دنبال کردن آن را دارند وحتی برای کسانی که آشنا به یوگا هستند داشتن یک نقشه راه امریست واجب واجتناب ناپذیر وشاید بتوان گفت بدون یک نقشه راه ویا دورنما از مسیر پیش رو و شاخه های یوگا , توقع عبور صحیح از مسیر پرپیچ وخم یوگا ورسیدن به یک مقصد و یا نقطه ای قابل اتکا دور از ذهن و ناممکن باشد .
دراین میان وجود شاخه های یوگا و مسیرهای متعدد در آن ، اشاره وتاکیدی بر این گفته می باشد و شما درست مانند کسی می مانید که برای رسیدن به مقصد  درمسیری ناشناس قدم گذاشته وتنها ابزارش نقشه ی مربوط به  جاده ها وخیابان های دسترسی باشد .

شاخه های یوگا :

یوگا به اختصار به چهار شاخه تقسیم می شود  :

۱ – کارما یوگا        ۲- باکتی یوگا          ۳- گیانا یوگا       ۴ – اشتانگا یوگا

۱ – کارما یوگا : کارما یوگا رسیدن به حقیقت از طریق کار وخدمت بدون پاداش وچشمداشت می باشد . اگر شما اتومبیلی محکم داشته باشید ودر یک جاده ی ناهموار وسنگلاخ رانندگی کنید هر لحظه در انتظار هستید که چه اتفاقی رخ خواهد داد . گفته می شود برای کسی که قدم در مسیر پرسنگلاخ یوگا می گذارد حرکت به جلو بدون کارما یوگا حتی یک سانتی متر غیر ممکن خواهد بود .
البته این حقیقت تا حدی بستگی به خود شخص و ره جوی یوگا دارد . چنانچه شما مقصودتان از انجام یوگا تنها بهره مندی از منافع جسمی , سلامت وتناسب اندام باشد ، قطعا کارما یوگا چندان برای شما اهمیت پیدا نخواهد کرد ، اما اگر مقصودتان ازیوگا رسیدن به مدارج بالاتر وسیرو پیشرفت روحی ست درآن صورت نیاز به توجه بیشتر به آن خواهید داشت .

۲ – باکتی یوگا : باکتی رسیدن به حقیقت ازطریق تجربه عشق به خداوند وتمامی موجودات ومخلوقات عالم است . باکتی یعنی عشق به خدا وعبادت عاشقانه خداوند واگر خدا کلمه مناسبی برای شما نیست عبارتی مثل عشق به والاترین آرمان یا عشق به والاترین حقیقت رااستفاده کنید . باکتی به سادگی اشتیاقی ست که به مسیر سرسپردگی می انجامد وبکارگیری آن می تواند زمینه ساز تاثیری عظیم درمسیر زندگی معنوی ما گردد .

۳ – گیانا یوگا : گیانا یوگا رسیدن به حقیقت ازطریق کسب دانش وآگاهی ست . رشد وتکامل خرد وآگاهی نسبت به دنیای درون وبیرون که نفس این آگاهی به شناخت جهان وسپس به رهایی وآزادی می انجامد .

۴ – آشتانگا یوگا :  آشتانگا یوگا به سیستم علمی وعملی یوگا گفته می شود که توسط حکیم فرزانه پتنجلی ( فیزیکدان و دانشمند هندی ) جمع آوری وبه شکلی دقیق درقالب اثر خود به نام یوگا سوتره ها که مشتمل بر ۹۹۶ سوتره است ارائه گردید .

آشتانگا یوگا خود به دو بخش کلی تقسیم می شود :       ۱ – هاتا یوگا         ۲ – راجا یوگا

۱ – هاتا یوگا : هاتایوگا شاخه ای از یوگا ومنشعب از آشتانگا یوگا یا یوگای عملی است که شامل تمرینات عملی وتمرینات تنفسی می شود .
انجام حرکات هاتایوگا سبب تقویت وسلامت دستگاه تنفس وگردش خون وسیستم عصبی بدن شده وضمن ارتقا سطح سلامتی بدن باعث هماهنگی جسم وذهن وفرم بدن می گردد .

۲ – راجا یوگا : با انجام تمرینات این بخش از یوگا ( که مسیر شاهانه نیز گفته می شود ) شخص به کنترل وانضباط ذهن دست پیدا می کند . درواقع راجا یوگا علم ذهن است . راجایوگا دانش کنترل ذهن ونظم دادن به آن است و روش های مختلفی را درجهت یکسویه کردن ذهن بکار گرفته ویا به تعبیر پتنجلی راجا یوگا – حذف تغییرات وتبدیلات ذهن – است .

راجا یوگا شامل روش هایی چون :

۱ – کندالینی یوگا          ۲ – کریا یوگا           ۳ – مانترا یوگا        ۴ – دهیانا یوگا می باشد .

البته ما دراین مقاله ودر مسیر حرکت خودمان بر روی نقشه ی راه ومسیر پیش رو بیشتر برروی هاتا یوگا و راجا یوگا تمرکز داریم هرچند که درواقع همه راه ها درهم تنیده اند .

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید .

مطالب مرتبط