تمرینات یوگا

حرکات یوگا برای ستون فقرات وعضلات پشت

 

حالت پیچ ستون فقرات

۱ – جهت انجام حالت پیچ ستون فقرات روی زمین نشسته وپاها را صاف درمقابل خود دراز کنید وپای راست خود را از زانوی خم کرده وکف پا را سمت بیرون زانوی چپ ( مطابق تصویر ) روی زمین قرار دهید .

۲ – پشت و ستون فقرات وگردن در یک خط راست وکاملا صاف باشد ودر این حالت سر را از محور گردن به سمت راست برگردانید وبه عقب نگاه کنید و دست راست را از پشت روی زمین قرار دهید وتکیه گاه کنید ودست چپ را مماس ودر کنار ساق پای راست قرار دهید .

۳ – به مدت ۳۰ ثانیه درحالی که همچنان ستون فقرات خود را صاف نگه داشته وبه عقب نگاه میکنید ، ای حالت را حفظ کرده وبعد به حالت عادی بازگردید .

۴ – کمی استراحت کنید و بعد قرینه ی این حرکت را انجام دهید .

 

اثرات : این حرکت ، تمامی مهره های ستون فقرات را روی هم چرخش داده و باعث ماساژ دیسک ها و اعصاب وعضلات اطراف ستون فقرات می شود همچنین تنبلی روده ها ، کبد و لوزالمعده را برطرف می کند .

 

 

حرکات یوگا برای ستون فقرات و عضلات پشت
حرکات یوگا برای ستون فقرات و عضلات پشت

 

حرکت ملخ

۱- برای انجام حرکت ملخ روی شکم دراز بکشید ودست ها را با آرنج های صاف وکشیده زیر کشاله ای ران روی زمین قرار دهید .

۲-   پاها را بصورت کشیده به هم بچسبانید وبا صاف کردن آرنج ها ، دست ها را منقبض کنید .

۳- چانه را روی زمین بگذارید وپاها را با زانوهای صاف بصورت آرام بالا بیاورید .

۴- بعد از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه مکث ، به آرامی به حالت عادی برگشته و پاها را روی زمین قرار داده و استراحت کنید .

 

اثرات : این حرکت یوگا باعث تقویت عضلات و ستون فقرات و اندام های شکم وداخل لگن مانند مثانه و روده ها می شود .

 

حرکات یوگا برای ستون فقرات و عضلات پشت
حرکات یوگا برای ستون فقرات و عضلات پشت