نوشته دارای فایل صوتی

در نظر داشته باشید که وقتی زباله ای روی زمین می اندازید ، قامتی برای برداشتن آن باید خمیده شود . لطفا بیشتر به اتفاقات ای که در اطرافتان رخ میدهد توجه کنید .

یک فایل صوتی در این قسمت در حال بارگذاری است .

مطالب مرتبط